Socis/es

L’associació V.A.S. es fonamenta amb la vinculació i creixement dels seus socis. Els socis són persones associades a V.A.S, creuen en un projecte de voluntariat i amb un compromís d’aquests vers la societat.

Els socis són una de les parts essencials de l’associació, tan per la seva aportació anual com perquè són qui dissenyen, executen i duen a terme les línies estratègiques de l’associació en els grups d’innovació, el disseny de les línies estratègiques, que han de ser aprovades a l’assemblea.

Són drets dels membres de l’associació:

Els drets i deures dels membres de l’associació són:

 • Hauran d’assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 • Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius, sempre que siguin majors d’edat.
 • Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 • Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 • Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 • Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 • Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 • Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 • Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 • Formar part dels grups d’innovació.
 • Disposar d’un exemplar dels estatuts.
 • Consultar els llibres de l’associació.
 • Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
 • Col·laboraran amb una quota anual per cobrir les despeses la qual serà  fixada per l’assemblea.